“(αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου·) ”

http://ref.ly/r/lgntisbl/Lk2.2 via the Logos Bible Android app.