“σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν
καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ”

http://ref.ly/r/ldgnt/BibleNA27.Mt20.34 via the Logos Bible Android app.