“ἢ δοκεῖς
ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου
καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων ”

http://ref.ly/r/ldgnt/BibleNA27.Mt26.53 via the Logos Bible Android app.