“Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Lk20.27 via the Logos Bible Android app.