“λέγοντες
Διδάσκαλε Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Lk20.28 via the Logos Bible Android app.