“πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφʼ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν
καὶ διώξουσιν
παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Lk21.12 via the Logos Bible Android app.