“ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου
τὰ γὰρ ἔργα
ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ
ἵνα τελειώσω αὐτά
αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn5.36 via the Logos Bible Android app.

Advertisements