“Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν
καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς
λάθρᾳ εἰποῦσα
Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν
καὶ φωνεῖ σε ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.28 via the Logos Bible Android app.

Advertisements