“ἡ οὖν Μαριὰμ
ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
ἰδοῦσα αὐτὸν
ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ
Κύριε εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.32 via the Logos Bible Android app.

Advertisements