“Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν
αὐτὴν κλαίουσαν
καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας
ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι
καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.33 via the Logos Bible Android app.

Advertisements