“συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον
καὶ ἔλεγον
Τί ποιοῦμεν
ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.47 via the Logos Bible Android app.

Advertisements