“εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν αὐτοῖς
Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.49 via the Logos Bible Android app.

Advertisements