“τοῦτο δὲ ἀφʼ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν
ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.51 via the Logos Bible Android app.

Advertisements