“Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
ὅπου ἦν Λάζαρος
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.1 via the Logos Bible Android app.