“καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσάβεε Λάλει. ”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/3Kgdms2.16 via the Logos Bible Android app.

Advertisements