“Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται
καὶ τί εἴπω
Πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.27 via the Logos Bible Android app.

Advertisements