“ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος
Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου
ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα
καὶ πῶς λέγεις σὺ
ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.34 via the Logos Bible Android app.

Advertisements