“εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν
περιπατεῖτε
ὡς τὸ φῶς ἔχετε
ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ
καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.35 via the Logos Bible Android app.

Advertisements