“ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς
ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπʼ αὐτῶν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.36 via the Logos Bible Android app.

Advertisements