“1 Καὶ ἀνήγγειλεν Ἀχαὰβτῇ Ἰεζάβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα ἃ ἐποίησεν Ἠλειοὺ καὶ ὡς ἀπέκτεινεν τοὺς προφήτας ἐν ῥομφαίᾳ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/3Kgdms19.1 via the Logos Bible Android app.

Advertisements