“5 καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν· καὶ ἰδού τις ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ φάγε.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/3Kgdms19.5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements