“16 καὶ ἐξῆλθεν μεσημβρίας· καὶ υἱὸς Ἁδὲρ πίνων μεθύων ἐν Σοκχὼθ αὐτὸς καὶ οἱ βασιλεῖς, τριάκοντα καὶ δύο, βασιλεῖς συνβοηθοὶ μετʼ αὐτοῦ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/3Kgdms21.16 via the Logos Bible Android app.

Advertisements