“1 Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ Ὡσῆε υἱῷ Ἠλὰ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἑζεκίας υἱὸς Ἀχὰζ βασιλέως Ἰούδα.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms18.1 via the Logos Bible Android app.