“2 ⌜υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν⌝ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀβού, θυγάτηρ Ζαχαρίου.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms18.2 via the Logos Bible Android app.

Advertisements