“6 καὶ ἐκολλήθη τῷ κυρίῳ, οὐκ ἀπέστη ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ ἐφύλαξεν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐνετείλατο Μωυσῇ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms18.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements