“11 καὶ ἐβόησεν Ἠσαίας ὁ προφήτης πρὸς Κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιὰ ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δέκα βαθμούς.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms20.11 via the Logos Bible Android app.

Advertisements