“6 καὶ προσθήσω ἐπὶ τὰς ἡμέρας σου ⌜πέντε καὶ δέκα⌝ ἔτη, καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην· καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης διʼ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυεὶδ τὸν δοῦλόν μου.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms20.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements