“40 εἰπόντες τῷ Ἀαρών
SENTENCE Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν
SUPPORT [LD ‹ ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος › ‹ ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου › LD] οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Ac7.40 via the Logos Bible Android app.

Advertisements