“1 Υἱοὶ Λευεί· Γεδσών, Καὰθ καὶ Μαραρεί.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch6.1 via the Logos Bible Android app.

Advertisements