“3 καὶ υἱοὶ Ἀμβράν· Ἀαρὼν καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριάμ. καὶ υἱοὶ Ἀαρών· Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεαζὰρ καὶ Ἰθαμάρ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch6.3 via the Logos Bible Android app.

Advertisements