“5 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς Ἰσσχὰρ καὶ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch7.5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements