“14 καὶ ἔστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἔσωσεν αὐτήν, καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους· καὶ ἐποίησεν Κύριος σωτηρίαν μεγάλην.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch11.14 via the Logos Bible Android app.

Advertisements