“16 καὶ Δαυεὶδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ σύστεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλέεμ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch11.16 via the Logos Bible Android app.

Advertisements