ἡ φυλή tribe ____________________ ἡ γνῶσις, -εως ____________________ ἡ μάχαιρα ____________________ ἡ Αἴγυπτος ____________________ ἡ διακονία ____________________ ἡ θυγάτηρ, -τρός ____________________ ἡ χώρα ____________________ ἡ διαθήκη ____________________ ἡ ὁδός, -οῦ ____________________ ἡ κώμη ____________________ ἡ ἀδικία ____________________ ἡ συνείδησις, -εως____________________ ἡ ἀδελφή ____________________ ἡ ἑορτή […]

via Vocabulary quiz: 21 feminine nouns of all declensions — A Workbook of New Testament Greek

Advertisements