“4 καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία τοῦ ποιῆσαι οὕτως, ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch13.4 via the Logos Bible Android app.

Advertisements