“2 καὶ συνετέλεσεν Δαυεὶδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου, καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι Κυρίου.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch16.2 via the Logos Bible Android app.

Advertisements