“6 καὶ Βαναίας καὶ Ὀζειὴλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν διὰ παντὸς ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch16.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements