“7 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Τότε ἔταξεν Δαυεὶδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ἀσὰφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ.
ᾨδή.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch16.7 via the Logos Bible Android app.

Advertisements