“8 Ἐξομολογεῖσθε, ἐπικαλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ,
γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch16.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements