“5 πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αἱμὰν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις θεοῦ ὑψῶσαι κέρας· καὶ ἔδωκεν θεὸς τῷ Αἱμὰν υἱοὺς ⌜δέκα τέσσαρες⌝ καὶ θυγατέρας τρεῖς.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch25.5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements