“6 καὶ ἤνεγκεν ἐκεῖ Σαλωμὼν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον Κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἤνεγκεν ἐπʼ αὐτὸ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch1.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements