“9 καὶ νῦν, Κύριε ὁ θεός, πιστωθήτω τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυεὶδ πατέρα μου, ὅτι σὺ ⌜ἐβασίλευσάς με⌝ ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ χνοῦς τῆς γῆς.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch1.9 via the Logos Bible Android app.