“28 κράζοντες
SENTENCE “ ‹ Ἄνδρες Ἰσραηλῖται › βοηθεῖτε
SENTENCE [TP οὗτός TP] ἐστιν ὁ ἄνθρωπος
ELABORATION ‹ ὁ [TP κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ ‹ τοῦ τόπου τούτου › TP] πάντας πανταχῇ διδάσκων ›
SENTENCE ἔτι τε ‹+ καὶ Ἕλληνας +› εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν
SENTENCE καὶ κεκοίνωκεν ‹ τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον › ””

https://ref.ly/r/ldgnt/Ac21.28 via the Logos Bible Android app.

Advertisements