“1 Καὶ ἐγένετο μετὰ εἴκοσι ἔτη ἐν οἷς οἰκοδόμησεν Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ,”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch8.1 via the Logos Bible Android app.