“3 καὶ ἦλθεν Σαλωμὼν εἰς Βαισωβὰ καὶ κατίσχυσεν αὐτήν.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch8.3 via the Logos Bible Android app.

Advertisements