“1 Καὶ ἐβασίλευσαν οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ τὸν Ὀχοζείαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μικρὸν ⌜ἀντʼ αὐτοῦ⌝, ὅτι πάντας τοὺς πρεσβυτέρους ἀπέκτεινεν τὸ λῃστήριον τὸ ἐπελθὸν ἐπʼ αὐτούς, οἱ Ἄραβες οἱ Ἀλειμαζονεῖς· καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζείας υἱὸς Ἰωρὰμ βασιλέως Ἰούδα.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch22.1 via the Logos Bible Android app.

Advertisements