“1 Ὢν ὀκτὼ ἐτῶν Ἰωσείας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτόν, καὶ τριάκοντα ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ἰερουσαλήμ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch34.1 via the Logos Bible Android app.

Advertisements