“4 καὶ κατέσπασεν ⌜τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὰ θυσιαστήρια τῶν Βααλεὶμ⌝ καὶ τὰ ὑψηλὰ τὰ ἐπʼ αὐτῶν, καὶ ἔκοψεν τὰ ἄλση καὶ τὰ γλυπτά, καὶ τὰ χωνευτὰ συνέτριψεν καὶ ἐλέπτυνεν καὶ ἔρριψεν ἐπὶ πρόσωπον τῶν μνημάτων τῶν θυσιαζόντων αὐτοῖς·”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch34.4 via the Logos Bible Android app.

Advertisements