“5 καὶ ὀστᾶ ἱερέων κατέκαυσεν ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια, καὶ ἐκαθάρισεν τὸν Ἰουδὰ καὶ τὴν Ἰερουσαλήμ,”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch34.5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements