“5 καὶ στάντες ἐν τῷ ἁγίῳ κατὰ ⌜τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν⌝ ὑμῶν τῶν Λευειτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ἰσραὴλ”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Esd A 1:5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements